Log In
Back to categories

Japanese Actors

Page 1

Keito Tsuna

What is Keito Tsuna studying at Nihon University?

Keito Tsuna

In which year did Keito Tsuna sign with Watanabe Entertainment?

Keito Tsuna

Where was Keito Tsuna born?

Sanshō Shinsui

Which theatrical troupe did Sanshō Shinsui launch in 1975?

Sanshō Shinsui

In which year did Sanshō Shinsui debut in Nikkatsu's Roman Porno film?

Sanshō Shinsui

Who was Sanshō Shinsui's ex-wife?

Yōhei Tadano

In which year did Yōhei Tadano become Kitakyushu City's Tourism Ambassador?

Tomokazu Miura

What is Tomokazu Miura's nickname due to his wife's fame?

Tomokazu Miura

What award did Tomokazu Miura win for his role in Typhoon Club?

Tomokazu Miura

What was Tomokazu Miura's main form of employment through the 1970s?